Phiên Đấu giá số 04

Phiên Đấu giá số 04 – Nhà Đấu giá Nghệ thuật Chọn’s đã kết thúc cực kỳ thành công với 23/28 tác phẩm được gõ búa.
Chúc mừng Nhà Đầu tư Nghệ thuật Nguyễn Phan Huy Khôi – Người đấu giá thành công với mức giá kỷ lục (35.000 USD) của Nhà Đấu giá Nghệ thuật Chọn’s: Tác phẩm Hạ Long, lot số 13.
See Translation

Comments are closed.