kHÚC NHẠC TÌNH CHÂN

kHÚC NHẠC TÌNH CHÂN
( Tứ tuyệt hạn tự – 10 từ – hồi văn)
Khởi:
Chân lòng đệm đẹp mãi
Tình ân nghĩa ấm dần
Ngân ca khúc nhạc tấu
Châu Trần vẹn hỷ hân
Xuất:
1/
Chân lòng đệm đẹp mãi tình ân
Đẹp mãi tình ân nghĩa ấm dần
Dần ấm nghĩa ân tình mãi đẹp
Ân tình mãi đẹp đệm lòng chân
2/
Ngân ca khúc nhạc tấu Châu Trần
Nhạc tấu Châu Trần vẹn hỷ hân
Hân hỷ vẹn Trần Châu tấu nhạc
Trần Châu tấu nhạc khúc ca ngân
21/05/2017- Đào Mạnh Hà
P/s.
KHỔ 1. Từ 10 chữ này
Chân lòng đệm đẹp mãi Tình ân nghĩa ấm dần
kHỔ 2. Từ 10 chữ này
Ngân ca khúc nhạc tấu Châu Trần vẹn hỷ hân