Gặp cảnh sát Mỹ xong buôn dưa Lê 1 lúc và trao đổi card visit với cảnh sát và lão ấy hẹn tối rỗi Alo đi chơi và nếu dịp nào sang Mỹ thì Alo bất kỳ khi nào nếu tiện

Gặp cảnh sát Mỹ xong buôn dưa Lê 1 lúc và trao đổi card visit với cảnh sát và lão ấy hẹn tối rỗi Alo đi chơi và nếu dịp nào sang Mỹ thì Alo bất kỳ khi nào nếu tiện
Cảnh sát Mỹ có hàng nóng nhưng thái độ rất nice
Không mất xu nào

Comments are closed.