Ðức Phật dạy:

Ðức Phật dạy:
Có một vị Sa môn ban đêm tụng kinh Di giáo của Ðức Phật Ca Diếp, tiếng ông ấy buồn bã, như tiếc nuối muốn thoái lui. Ðức Phật mới hỏi: “Xưa kia, khi ở nhà ông thường làm nghề gì?”. Ðáp rằng: “Thích chơi đàn cầm”. Ðức Phật hỏi: “Khi dây đàn chùng thì sao?”. Ðáp rằng: “Không kêu được”. “Dây đàn căng quá thì sao?”. Ðáp rằng: “Tiếng bị mất”. “Không căng không chùng thì sao?”. Ðáp: “Các âm thanh đầy đủ”. Ðức Phật dạy: “Người Sa môn học đạo cũng như vậy, tâm lý được quân bình thì mới đắc Ðạo. Ðối với sự tu Ðạo mà căng thẳng quá làm cho thân mệt mỏi, khi thân mệt mỏi thì tâm ý sẽ sinh phiền não. Tâm ý đã sinh phiền não thì công hạnh sẽ thoái lui. Khi công hạnh đã thoái lui, thì tội lỗi tăng trưởng. Chỉ có sự thanh tịnh và an lạc, Ðạo mới không mất được”.