Anh em bạn bè của mình có ai dây mơ dễ má gì đến bác bưu điện không nhỉ

Anh em bạn bè của mình có ai dây mơ dễ má gì đến bác bưu điện không nhỉ. Có ai giúp cháu Pi kêu ca khiếu nại bác bưu điện được không. 50% Pi số 1 gửi qua bác bưu điện bị thất lạc mà không kêu ai được. Pi số 2 và số 3 cũng không được đối xử tử tế hơn mấy.

Comments are closed.