1

1. Ăn ở, quan hệ, uy tín tốt kinh doanh sẽ có thể thành công.
2. Kinh nghiệm tốt kinh doanh cũng có thể thành công.
3. Thông minh, tài giỏi kinh doanh cũng có thể thành công.
4. Dựa vào may mắn kinh doanh cũng có thể thành công.
5. Có người dẫn dắt kinh doanh chắc chắn dễ thành công hơn.
Có quá nhiều lý do để thành công trong kinh doanh, sự nghiệp, cuộc sống.
Tại sao bạn vẫn chưa chịu bắt đầu từ lý do số 1 hoặc 5 rồi dần dần bổ sung những điều còn lại?
Ai muốn được mình dẫn dắt?
Ai muốn quan hệ với mình?